3. konference Linky seniorů
2. června 2022
2. června 2022
Registrace
Registrace

Zpráva o potřebách a rovnováze

Zpráva o potřebách a rovnováze

Krize neformálních pečujících v kontextu dlouhodobé péče o seniory.

3. konference Linky seniorů je určena pracovníkům linek krizové pomoci, a krizových center, psychologům, sociálním pracovníkům, dalším zástupcům odborné veřejnosti a všem zájemcům o problematiku dlouhodobé péče.

Registrace a cena

Standard: 800 Kč
od 16. dubna 2022

Last minute: 1000 Kč
od 7. května 2022

Ukončení registrace 20. 5. 2022 nebo po naplnění kapacity.

Registrujte se

Místo konání
Gröbova vila,
Havlíčkovy sady
120 00 Praha 2
mapa

Ke stažení:

Kontakty na psychologickou a psychoterapeutickou pomoc pro rodinné pečující (PDF)

Konference se koná pod záštitou PhDr. Olgy Richterové, Ph.D., místopředsedkyně Poslanecké sněmovny.

Kontakt:
Klára Gramppová Janečková
+420 776 136 056
klara.gramppova@elpida.cz
konference2022@elpida.cz

Konferenci pořádá Elpida, o.p.s.,
provozovatel Linky seniorů 800 200 007
www.elpida.cz | info@elpida.cz

Program

Registrace účastníků
Úvodní slovo. Představení Strategického rámce přípravy na stárnutí společnosti 2021–2025. Představení posterů
Mgr. Jiří Hrabě, ředitel Elpida o.p.s.; PhDr. Olga Richterová, Ph.D., místopředsedkyně Poslanecké sněmovny; Mgr. Jana Řeháková Fučíková, vedoucí Oddělení stárnutí a sociálního začleňování MPSV.
přednáška
Situace neformálních pečujících v ČR a zahraničí
Ing. Jiří Horecký, Ph.D., MBA, prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR.
více
Neformální pečující tvoří nejen v České republice, ale i v Evropě a de facto na celém světě největší pilíř dlouhodobé péče. Jsou nejvíce zatíženi péčí o naše blízké a jejich podporou. Aby touto péčí neohrožovali také svoje zdraví a kvalitu života, potřebují pomoc, součinnost a podporu formálních pečujících, sociálních pracovníků, poskytovatelů zdravotní péče, ale i koordinátorů či case managerů. Té se jim však často nedostává. Jaká je budoucnost i faktické kapacity a možnosti neformální péče v České republice a v Evropě? Jaké změny nás v dlouhodobé péči obecně čekají?
přednáška
Stávání se člověkem – dlouhodobá péče z pohledu psychologa
Mgr. Lucia Lerchová
více
Společné zamyšlení se nad kontextem dlouhodobé péče v rodinném prostředí. Projdeme si přínosy i úskalí dlouhodobé péče (souběh krize středního věku a odcházení rodiče, nevyřešené vztahy v rodině aj.) a rovněž se podíváme, co může pečující osobu podpořit.
přestávka
přednáška
Neformální péče očima sociologie
doc. Mgr. Radka Dudová, Ph.D.
diskuzní panel
Cesta, které se nelze vyhnout, aneb bez jakých kroků se v dlouhodobé péči neobejdeme
Mgr. Terezie Šmídová, Život 90; Mgr. Kateřina Bohatá, Elpida o.p.s.; Mgr. Soňa Hušek Morawitzová, Krása pomoci; Ing. Jiří Horecký, Ph.D., MBA, prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR.
oběd
workshop I.
Specifika krize u pečujících osob
Mgr. Kateřina Bohatá, Mgr. Klára Gramppová, Mgr. Petra Michalová, DiS.
více
Kazuistický workshop zaměřený na krize, které mohou prožívat lidé pečující o svého blízkého. Během workshopu budeme hledat odpovědi na následující otázky a vzájemně si předávat příklady dobré praxe: Jaké jsou typické krize, v nichž se pečující ocitají a obracejí se na pracoviště krizové pomoci? Jak kontext péče může zvýraznit či naopak odsunout či proměňovat běžné krizové momenty, se kterými se krizoví pracovníci setkávají u jiných klientů? V čem jsou krize u pečujících specifické a co se při práci s nimi osvědčuje?
workshop II.
Limity péče o člověka s demencí
PhDr. Eva Jarolímová, Ph.D., Mgr. Markéta Šplíchalová
více
Workshop bude zaměřen na krizové situace a spektrum limitujících faktorů v kontextu rodinné péče ve stadiích nemoci. Teoretické zakotvení vycházející z Lazarova modelu rozšířené pečovatelské role, pečovatelské zátěže, ambivalence, modelů rodinné péče a významu citového pouta bude doplněno o praktické zkušenosti a kazuistiky klientů, kteří se o své blízké starají v domácím prostředí. Workshop přinese také informace z výzkumných projektů se zaměřením na potřeby rodinných příslušníků v procesu péče o člověka s demencí. Workshop bude doplněn o videozáznam výpovědi ženy/dcery, která pečovala o svou matku s demencí s prezentací těžkostí a limitů v průběhu péče; tento podnětný materiál poslouží interaktivně pro práci s účastníky workshopu. V samém závěru se společně zamyslíme nad otázkou pozitivních aspektů péče – existují? Jaký mají význam? Lze s nimi nějak pracovat?
workshop III.
Kontakt s tělem při práci s klienty
Mgr. et MgA. Martin Sedláček
více
Workshop je zaměřen prakticky a prožitkově. V kontextu konference, jejímž tématem je péče o pečující, se budeme orientovat na potřeby nás – kolegů z pomáhajících profesí. Obsahem workshopu bude sdílená zkušenost, že skrze všímavost, dech, tělesné vnímání a pohyb můžeme obnovovat své psychické a tělesné síly. Můžete očekávat praktická cvičení, která jsou inspirována terapeutickými směry zaměřenými na práci s tělem.
přestávka
workshop IV.
Case management v dlouhodobé péči
Mgr. Veronika Valentová, Bc. Blanka Roušalová
více
Při poskytování dlouhodobé péče v domácím prostředí musí rodinní příslušníci čelit celé řadě náročných či krizových situací. Některé se dají do určité míry předvídat, jiné přichází do života pečujícího jako blesk z čistého nebe. Rodinný pečující v nich čelí různým úskalím při naplňování potřeb svého blízkého (nedostatek informací a vhodných služeb, potíže při jednání s institucemi atd.). V rámci našeho workshopu bychom rádi představili proces case managementu jako účinnou formu pomoci, která může nejen efektivně zmírňovat dopad těchto situací, ale řadu z nich dokáže do jisté míry eliminovat. Pomocí kazuistik ilustrujících proměnlivost charakteru péče v průběhu několika let se účastníci dozvědí, v čem přesně spočívá proces case managementu, jaké jsou jeho cíle a co konkrétně může přinést rodinným pečujícím po celou dobu péče. Následně budou účastníci v připravených kazuistikách hledat krizové momenty a uvažovat o nich z pohledu dobře nastaveného procesu case managementu.
workshop V.
Transgenerační přenos v kontextu péče. Jak transgenerační přenos ovlivňuje vztahy a tím i kontext péče
Ing. Věra Roubalová Kostlánová
workshop VI.
Kontakt s tělem při práci s klienty
Mgr. et MgA. Martin Sedláček
více
Workshop je zaměřen prakticky a prožitkově. V kontextu konference, jejímž tématem je péče o pečující, se budeme orientovat na potřeby nás – kolegů z pomáhajících profesí. Obsahem workshopu bude sdílená zkušenost, že skrze všímavost, dech, tělesné vnímání a pohyb můžeme obnovovat své psychické a tělesné síly. Můžete očekávat praktická cvičení, která jsou inspirována terapeutickými směry zaměřenými na práci s tělem.
přestávka
Zakončení
Zakončení s přípitkem. Autorské čtení Miroslava Kocourka z knihy #tož tak aneb, převážně nevážně o životě se seniory. Vystoupení pěveckého sboru Elpida.
více
Miroslav Kocourek pečoval o své rodiče a převážně nevážně psal o společných zážitcích na Twitteru. Na základě řady pozitivních ohlasů uspořádal své tweety v knize, o které v úvodu píše: „Je spíše kronikou několika let života se starými lidmi a chce ukázat, že soužití několika generací pod jednou střechou je možné a je mnohdy lepším řešením, než seniory odložit do domů s pečovatelskou službou, domovů důchodců či v poslední fázi života do hospiců.”

Pěvecký sbor Elpida dnes tvoří pětadvacet dam ve věku od šedesáti do osmdesáti let a sbormistryně Eliška Radikovská.

Přednášející

Mgr. Kateřina Bohatá
Psycholožka a krizová interventka, vedoucí Linky seniorů. Působí v oblasti krizové intervence od roku 2002, kde se věnuje nejen přímé práci s klienty, ale také metodickým postupům, lektorování a osvětové činnosti. Poskytuje poradenství pro rodiny s malými dětmi, především v situacích nadlimitní zátěže pečujících. Při své práci vychází z rámce přístupu zaměřeného na člověka. S tématem péče o seniora se setkává jak v profesním tak i osobním životě.
doc. Mgr. Radka Dudová, PhD.
Vystudovala sociologii na FF UK a na Université Paris 5 – René Descartes v Paříži. V roce 2007 získala titul Ph.D., obhájila disertaci “Otcovství po rozchodu rodičovského páru”. Od září 2001 působí v Sociologickém ústavu AV ČR. Zaměřuje se na témata sociologie soukromého života, rodičovství a péče a na analýzu sociálních politik. V letech 2008 až 2010 pracovala jako postdoktorandka v Department of Political Science na univerzitě v Leidenu v Nizozemí. Zde se v rámci projektu FEMCIT (6th EU Framework) věnovala tématu ženského těla a výzkumu toho, jak bylo v Československu (České republice) v průběhu minulého století zacházeno s právem žen na tělesnou integritu a sebeurčení. V současnosti se zabývá tématem stárnutí, péčí o seniory a genderovými souvislostmi důchodových systémů.
Mgr. Klára Gramppová Janečková
Psycholožka a krizová interventka, dlouhodobě se věnuje metodickým postupům v KI, lektorování KI a komunikace a KI v praxi. S dospělými osobami a se seniory pracuje již více než 15 let, kromě tohoto zaměření se zabývá diagnostikou a poradenstvím v oblasti syndromu demence.
Ing. Jiří Horecký, Ph.D., MBA
Působí v sociálních službách od roku 1999. Nejprve jako ředitel neziskové a posléze příspěvkové organizace, a od roku 2007 jako prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR. V roce 2013 se stal prezidentem Unie zaměstnavatelských svazů ČR, od roku 2017 je prezidentem European Ageing Network (Evropská síť stárnutí) a na konci roku 2021 byl zvolen předsedou světové asociace Global Ageing Network. Je autorem či spoluautorem více než čtyř desítek odborných článků, publikací či kapitol, soudním znalcem v oboru financování sociálních služeb a členem řady odborných komisí, pracovních skupin a rad vlád ČR.
PhDr. Eva Jarolímová, Ph.D.
Pracuje jako psycholožka a poradkyně v České alzheimerovské společnosti v Praze, je spoluzakladatelkou Sekce geropsychologie při Českomoravské psychologické společnosti. Věnuje se pedagogické, výzkumné a lektorské činnosti se zaměřením na problematiku geropsychologie, rodinné péče, stáří a demence.
Mgr. Lucia Lerchová
Psycholožka, psychoterapeutka a kranioterapeutka, zaměřuje se na emoční a vztahovou problematiku a na vývojové, individuační krize. Kromě individuální terapie pracuje také se sny a arteterapií. Nabízí rovněž ošetření dětí a dospělých kraniosakrální metodou. Spolupracuje se sdružením Diabasis, kde se orientuje na děti a rodinu. Ve své práci vychází z jungiánské psychoterapie, krizové intervence a z řady kurzů a workshopů na téma krize, trauma, terapie hrou, arteterapie, rodinné konstelace a psychospirituální problematika.
Mgr. Petra Michalová, DiS.
Krizová interventka, supervizorka a psychoterapeutka ve výcviku. Řadu let se věnuje tématům spojeným se sociální exkluzí. Spolupracuje také s řadou zdravotnických týmů na rozvoji psychosociální složky péče ve zdravotnictví a v oblasti perinatální paliativní péče. Působí lektorsky ve výcvicích krizové intervence.
Mgr. Soňa Hušek Morawitzová
Působí jako ředitelka v Nadaci Krása pomoci, dlouhodobě se zabývá seniorskou tématikou, mezigeneračními vztahy a problematikou zaměstnávání osob ve vyšším věku. Má zkušenosti jak z přímé péče o seniory v institucích a domácím prostředí, tak s koordinační činností.
Ing. Věra Roubalová Kostlánová
Působí jako psychoterapeutka, supervizorka a výcviková terapeutka. Je zakládající členkou Rafael institutu a Inbáze, dlouhodobě pracuje s příchozími a zabývá se transgeneračním přenosem.
Bc. et Bc. Blanka Roušalová
Pracuje v Nadaci Krása pomoci pátým rokem jako koordinátorka péče a podpůrných služeb. Zároveň má na starosti poradenskou linku, kde pracuje hlavně s neformálními pečujícími. Seniorské problematice se věnuje od roku 2014.
MgA et Mgr. Martin Sedláček
Vystudoval psychologii na FF UK a dramatickou výchovu na DAMU. Po studiích pracoval jako dramaterapeut ve zdravotnickém zařízení a jako manželský poradce. Absolvoval výcvik v integrativní psychoterapii orientované na tělo, základní výcvik v dramaterapii a výcvik v somatickém koučování. Vedle své privátní praxe hraje aktivně divadlo a věnuje se bojovým uměním.
Mgr. Terezie Šmídová
Vystudovala sociální práci a sociální politiku. V oblasti sociální práce pracovala jako kurátorka pro dospělé, poradkyně pro osoby bez přístřeší a jako sociální pracovnice v domově pro seniory. V ŽIVOTě 90 je již šestým rokem a zastává pozici manažerky sociálních služeb. Má tři velké studující slečny a zároveň pečuje o svého báječného 90letého tátu.
Mgr. Markéta Šplíchalová
Pracuje jako psycholožka a konzultantka v České alzheimerovské společnosti se zaměřením na problematiku poruch paměti, rodinné péče, také jako psychoterapeutka s kognitivně-behaviorálním zaměřením.
Mgr. Veronika Valentová
Pracuje jako psycholožka v programu Nadace Krása pomoci s názvem Doma bez obav. Pomoci seniorům a rodinným pečujícím se věnuje od roku 2005. Dále působí jako krizová interventka, věnuje se vzdělávání pracovníků v sociálních službách a má vlastní psychoterapeutickou praxi.

Video

Zahájení konference

Diskuzní panel

Neformální péče očima sociologie

Situace neformálních pečujících v ČR a zahraničí

Stávání se člověkem – dlouhodobá péče z pohledu psychologa.